,,ფოქსტროტი'' - ასრ ანსამბლი ''ლურჯა ცხენები'' (ჯ.გერშვინი)